Hiv 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hivinfektion och aids orsakas av Humant Immunbrist Virus, ett så kallat retrovirus med ganska låg smittsamhet. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa. En hivinfektion läker inte ut spontant, utan den smittade bär på viruset resten av livet.

Hivinfektion räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Fakta om hiv

Sjukdomsinformation Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet.  

Smittskyddsblad Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad (patient- och läkarinformation) om gonorrè, hepatit, hiv, klamydia och syfilis har getts ut av Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsenheterna Smittskydd Stockholm, Smittskydd Värmland, Smittskydd Kalmar mfl har även översättningar av dem till andra språk som pdf:er.

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Översikt om hiv/aids  Sidan öppnas i ett nytt fönster 1177
Samlad information om hiv/aids: fakta, symptom, vad händer i kroppen, diagnos, vård och behandling.

Fakta om hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Noaks Ark och Läkare mot AIDS
Information på svenska och engelska. Sidan innehåller fyra olika broschyrer med information om att förstå hivinfektionen, skydda sig samt om hivtestning och behandling.

Vanliga frågor och svar om hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige

Hiv och aidsterminologi  Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige

 

Fördomar om hiv och AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster World Aids Day
I samband med den internationella Aidsdagen år 2003 togs en lista med 67 fördomar om hur hiv och AIDS smittar.

Information om hiv och hivtest Sidan öppnas i ett nytt fönster 296 kB, Region Skåne
Vikbroschyr med information på lätt svenska om hiv och hivtestning.

Information om hiv och hivtest på 13 olika språk Sidan öppnas i ett nytt fönsterRegion Skåne
Nedladdningsbara pdf:er om hiv och hivtestning på 13 olika språk.

Information om hiv och hivtest på 13 språk  Sidan öppnas i ett nytt fönster Region Skåne Folkhälsa
En kortfattad informationsbroschyr om hiv och hivinfektion på 13 språk. Region Skåne kan bistå med redigerbara filer på broschyren. För att skapa egna varianter av den . 
 

Hiv och aids i Sverige - Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 – 2007 Sidan öppnas i ett nytt fönster 1608 kB, Socialstyrelsen 
Rapporten sammanfattar resultaten från sju enkätundersökningar som rör allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden i fråga om hiv/aids under perioden 1987–2007.

Säkrare sex Sidan öppnas i ett nytt fönster Safe6
RFSL Rådgivningen Skånes hemsida för män som har sex med män. Där finns ett säkrare-sex-material med fokus på hiv.

Provtagning

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen
Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så kallad allmänfarlig infektion. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. 

Viktigt att veta gällande hivtest

  • patienten har rätt till hivtest på begäran 
  • patienten har, om så önskas, rätt att vara anonym
  • hivtest är enligt lag kostnadsfritt (utom hos läkare som inte är anslutna till Försäkringskassan)  

Förordning om provtagning för hivinfektion (2008:363)Sidan öppnas i ett nytt fönsterSveriges Riksdag, Svensk författningssamling (SFS)
Patienter kan begära att prov för hiv tas anonymt.

Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13)  Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen
Vårdgivaren ska erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, hiv-infektion och syfilis.

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2007:20) Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer

InfCare Hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster
Ett elektroniskt beslutsstöd och ett kvalitetsregister för den svenska HIV-vården. InfCare HIV används sedan 2003 på Karolinska Universitetssjukhuset och sedan 2009 på alla svenska HIV kliniker, både inom vuxen- och barnmedicin.

 

Antiretroviral behandling av HIV Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Sedan de tidigare behandlingsrekommendationerna publicerades för två år sedan har tre nya läkemedel godkänts: CCR5-hämmaren maraviroc (Celsentri®), integrashämmaren raltegravir (Isentress®) och NNRTI-preparatet etravirin (Intelence®).

 

Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel, låg virusmängd och elektivt kejsarsnitt är faktorer som radikalt minskar risken för smittöverföring av HIV från mor till barn.

 
Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster

En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Sjukskrivningsrekommendationer

Rekommendationer för sjukskrivning vid hivinfektion/aids Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Hösten 2007 publicerade Socialstyrelsen en vägledning för sjukskrivning som fick namnet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. På Socialstyrelsens webbplats finns den senast uppdaterade versionen från juni 2009.  

Smittskydd och smittspårning

Anmäl en allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

Pågående forskning

HIVIS Sidan öppnas i ett nytt fönster Södersjukhuset
HIVIS är ett samarbetsprojekt mellan Venhälsan på Södersjukhuset, Smitt­skyddsinstitutet, Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania och National Institutes of Health (NIH) i USA. Målet är att finna ett vaccin mot hiv.

 

Nationell och internationell hivforskning Sidan öppnas i ett nytt fönster Karolinska Universitetssjukhuset

Hiv-enheterna vid infektionskliniken bedriver i samarbete med Karolinska Institutet både nationell och internationell forskning.

 

European microbicides project Sidan öppnas i ett nytt fönster 
Ett EU-finansierat projekt som studerar och utvecklar nya mikrobicider i syfte att förhindra hivinfektion.

Science and research Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
UNAIDS information om pågående forskning och utveckling i världen. 

HIV/AIDS research, Sidan öppnas i ett nytt fönster CDC 
Centers for Disease Control and Prevention, CDC, i Atlanta bedriver hiv/aids-forskning inom ett flertal områden såsom beteendevetenskap, diagnos, vaccin och biomedicin.

Kampanjer

Alla kan få hiv  Sidan öppnas i ett nytt fönsterNoaks Ark Skåne
Syftet med kampanjen från Noaks Ark Skåne är att få allmänheten att inse att hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar finns, att de ökar i Skåne och att vem som helst kan bli smittad. Dessutom ska det öka förståelsen för hur det är att leva med hiv.

 

Colour of Love Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL, RFSL Ungdom och RFSU
Colour of Love är en säkrare sex-kampanj, som bland annat tar upp hur det är att leva med hiv.

 

Stop Aids Sidan öppnas i ett nytt fönster UNICEF
Stop Aids är en del av UNICEFs globala Barnen och Aids –kampanj (Unite for Children Unite Against Aids). Syftet med kampanjen är att påminna om att det är möjligt att stoppa sjukdomen och att alla kan påverka och vara en del av lösningen.

 

Vad är hiv? Sidan öppnas i ett nytt fönster Noaks Ark
En kampanj som bland annat tar upp hur hiv smittar och inte smittar. Informationen finns på arabiska, engelska, somaliska, franska och spanska.

Red Ribbon Sidan öppnas i ett nytt fönsterHiv-Sverige
Red Ribbon är den internationella symbolen för kampen mot hiv och aids och för solidaritet med hivpositiva.

Internationellt

EU:s hiv- och aidspreventiva arbete Sidan öppnas i ett nytt fönster
EU-information om vad Eu gör för att förebygga hiv och aids.

Rapporter om den globala AIDS apidemin Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
En sammanställning av olika underlag med information, statistik, forskning och analys kring hiv/aids i världen. Här finns också UNAIDS rapport om den globala aidsepidemin.  

World Disasters Report - Focus on HIV and AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster 7 633 kB, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
I rapporten lyfts följande frågeställningar: Gör hjälporganisationerna tillräckligt för att bistå de utsatta? Når förebyggande insatser verkligen rätt riskgrupper?  Hur påverkar hiv människor som lever i katastrofområden?

Senast uppdaterad:  2011-09-16 

Mer om hiv 

border