Personer med hivinfektion 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Allt fler personer i världen och i Sverige lever med hiv. Även om infektionen inte går att bota finns medicinsk behandling som bromsar sjukdomsförloppet och håller tillbaka virusmängden. Många som lever med hiv kan idag leva ett aktivt liv. I Sverige finns även ett mindre antal barn som smittats med hiv från sin mamma i samband med graviditet och förlossning.

Alla som anmäls med hiv följs av en behandlande läkare. Psykosocialt stöd ska erbjudas den som bär på en hivinfektion. Vanligtvis erbjuds en sådan kontakt i samband med att diagnos ställs. Det finns också möjlighet för den som lever med hiv och även för närstående att få stöd från olika ideella organisationer runt om i landet.

Även om det finns en god kunskap om hiv bland allmänheten riskerar de som lever med hiv att få ett negativt bemötande. De utsätts även för diskriminering och stigmatisering. Studier visar att samhällets attityder till hiv och de som lever med infektionen har förbättrats. Trots det finns fortfarande problem som bottnar i okunskap och rädsla.

Sexuell hälsa

HIV - Quality of life survey Sidan öppnas i ett nytt fönster 318 kB, Hiv-Sverige
En undersökning om livskvalité för personer som lever med hiv i Norden.

Ett liv med hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige
Information om hur det är att leva med hiv.

Vanliga frågor och svar om hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige
Vanliga frågor och svar på hur hiv smittar.

Att berätta eller inte berätta Sidan öppnas i ett nytt fönster 258 kB, RFSL
En guide till saker att tänka på och konsekvenser av att berätta om hiv för sin partner.

Sex och hivpositiv Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL
Information om vad som är viktigt att tänka på vid sex när man har en hivinfektion.

Smittsamhet vid hivbehandling Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL
Enligt RFSL är en hoppfull behandling för personer med hiv inget skäl att utsätta sig för risken att bli smittad. Eller som hivpositiv utsätta sin partner för smittrisk. Behandlingen är ofta effektiv men komplicerad.

Sexuell hälsa för hivpositiva män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster Posithiva Gruppen
Rekommendationer om vad män, med hivinfektion, som har sex med män bör tänkta på för att minska riskerna vid sex.

Blodgivning och hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL
Givaren testas för hiv vid varje donationstillfälle, men testerna är inte 100% säkra eftersom de inte alltid ger utslag när blod från en nysmittad person undersöks. RFSL avråder därför män som har sex med män och som utsatt sig för någon som helst risk för hivsmitta från att lämna blod. 

Behandlingsrekommendationer

InfCare Hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster
Ett elektroniskt beslutsstöd och ett kvalitetsregister för den svenska hivvården. InfCare HIV används sedan 2003 på Karolinska Universitetssjukhuset och sedan 2009 på alla svenska hivkliniker, både inom vuxen- och barnmedicin. 
Om InfCare Hiv Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsinstitutets hemsida

Antiretroviral behandling av HIV Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Sedan de tidigare behandlingsrekommendationerna publicerades för två år sedan har tre nya läkemedel godkänts: CCR5-hämmaren maraviroc (Celsentri®), integrashämmaren raltegravir (Isentress®) och NNRTI-preparatet etravirin (Intelence®). Rekommendationerna är framtagna år 2009.

Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel, låg virusmängd och elektivt kejsarsnitt är faktorer som radikalt minskar risken för smittöverföring av HIV från mor till barn. Rekommendationerna är framtagna år 2007.

 

Kombinationsbehandling Sidan öppnas i ett nytt fönster 586 kB, Posithiva Gruppen

En vägledning till underlättad behandling av hivinfektion. Informationen vänder sig i första hand till de som har hiv, men den kan också vara värdefull för andra som är intresserad av hur hivbehandling fungerar.

Internetmedicin
Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

 

Antiretroviral treatment of HIV-1 in the central nervous system Sidan öppnas i ett nytt fönster 786 kB, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
En studie från 2007. Individer som påbörjar en kombinationsbehandling mot hiv sänker effektivt virusmängden i likvor och minskar även graden av immunaktivering.

Kampanjer

Kampanjer i samband med Stockholm Pride-festivalerna  Sidan öppnas i ett nytt fönster Posithiva Gruppen
Under ett antal år gjorde Posithiva Gruppen årliga kampanjer som syftade till att upplysa om hiv och smittspridning samt att påverka smittskyddslagstiftningen. Kampanjerna presenterades i samband med de årliga Stockholm Pride-festivalerna.

World Aids Campaign, WAC Sidan öppnas i ett nytt fönster Ett internationellt samarbetsorgan med frivilligorganisationer för hiv/aids-frågor. Deras fokus ligger på att öka allmänhetens kännedom kring hivfrågor. De har som mål att hålla regeringar ansvariga för de löften som getts, utifrån Declaration of Commitment on HIV/AIDS.

World Aids Day, WAD  Sidan öppnas i ett nytt fönster
Varje år presenterar World Aids Campaign, WAC ett kampanjtema och tar fram material till World Aids Day. Materialet finns som pdf:er på åtta olika språk; engelska, franska, ryska, spanska, portugisiska, mandarin, arabiska och hindi och kan laddas ned gratis.

Hjälp och stöd

Rådgivning för hivpositivaSidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige
Hiv-Sverige erbjuder personliga samtal kring vardagliga problem och juridiskt rådgivning. Rådgivningen vänder sig till hivpositiva och deras närstående.

Noaks Ark Direkt/Aidsjouren Sidan öppnas i ett nytt fönster Noaks Ark
Jouren är till för de som har frågor som rör hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner.

Fråga om hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige
Hiv-Sveriges webbplats kan man maila in frågor om hiv.

Inrese- och boenderestriktioner

Hiv-travel Sidan öppnas i ett nytt fönster
En internationell databas med information om reserestriktioner för personer med hivinfektion.

Banning Entry of People Living with HIV/AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster 1225 kB, International AIDS Society
Ett policydokument gällande rätten att resa för personer med hivinfektion. Ett flertal länder har restriktioner mot att släppa in personer med hivinfektion i landet, däribland USA och Kina. 

Statement on hiv/aids-related travel restrictions Sidan öppnas i ett nytt fönster 438 kB, UNAIDS, International Organization for Migration
En vägledning till regeringar, som visar på att hivrelaterade reserestriktioner inte går att motivera utifrån ett lands tanke om skydd mot folkhälsa och ekonomi.

Kriminalisering vid överföring av hivinfektion

Hiv, STI och juridik Sidan öppnas i ett nytt fönster 956 kB, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen
En översikt som belyser många juridiska aspekter som rör hivinfektion och sexuellt överförda infektioner, STI, och sätter dessa i relationen till andra smittsamma infektioner som upptas i smittskyddslagen.

Om hiv och lagstiftning  Sidan öppnas i ett nytt fönster AIDSLEX (the AIDS and Law Exchange)
En portal för aktörer inom hivområdet. Sidan samlar information om bland annat hiv, mänskliga rättigheter och lagstiftning.

Verdict on a virus public health, human rights and criminal law Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 073 kB, IPPF, GNP+, ICW
En guide om kriminalisering vid överföring av hivinfektion och hur det rättsliga läget ser ut i olika länder och regioner.

10 reasons to oppose the criminalization of hiv exposure or transmission Sidan öppnas i ett nytt fönster 201 kB, Open Society Institute
Skriften tar upp skäl till att inte kriminalisera överföring av hivinfektion. Utgångspunkten är att  en kriminalisering inte förebygger hiv eller minskar kvinnor i högriskområdens sårbarhet för hivsmitta.

Technical consultationon on the criminalization of HIV and other sexually transmitted infections Sidan öppnas i ett nytt fönster 513 kB, WHO Europe
En rapport som behandlar kriminalisering vid överföring av hiv och STI.  Kriminalisering ses som en sista utväg i det förebyggande arbetet. Istället bör ytterligare åtgärder för att bekämpa stigmatisering och diskriminering vidtas.

Criminal law, public health and HIV transmission -a policy options paper Sidan öppnas i ett nytt fönster 865 kB, UNAIDS
Policyn lyfter principer som är viktiga att vara medveten om ifall straffrättsliga påföljder vid överföring av hivinfektion blir lagstadgat.
Sammanfattning av policyn Sidan öppnas i ett nytt fönster 242 kB, UNAIDS

The use of phylogenetic analysis as evidence in criminal investigation of HIV transmission Sidan öppnas i ett nytt fönster 769 kB, The National AIDS Trust
Ett informationsblad om hur fylogenetisk analys kan användas i brottsmål för vårdslös överföring av hivinfektion.

Hivsmitta och brottmål i Sverige
Socialstyrelsen har analyserat brottmål där personer med hivsmitta åtalats eller dömts för att ha smittat andra med hiv och hur Sverige hanterar tvångsåtgärder mot hivsmittade personer.
Inventering 1988–2008 Sidan öppnas i ett nytt fönster 233 kB, Socialstyrelsen
En analys av rättsläget Sidan öppnas i ett nytt fönster 114 kB, Socialstyrelsen
Tvångsåtgärder och brottmål i samband med HIV Sidan öppnas i ett nytt fönster 94 kB, Socialstyrelsen

Internationellt

The Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA) Sidan öppnas i ett nytt fönster 240 kB, UNAIDS
Sammanfattning av UNAIDS policy, som syftar till att uppmärksamma rättigheterna och skyldigheterna för personer som lever med hiv. GIPA-avtalet handlar om hur man från lägsta till högsta beslutande nivå i samhället bör involvera personer som lever med hiv.

HIV prevention with people living with HIV Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 691 kB, International HIV/AIDS Alliance
En vägledning i det preventiva arbetet, där vikten av att involvera personer som lever med hiv i arbetet understryks.

Senast uppdaterad:  2011-08-24 

Mer om personer med hivinfektion 

Lagar och riktlinjer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60)  Regeringen

Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta förändring (SOU 2004:13)  Regeringen

Barn och ungdomar med hiv – riktlinjer för barnomsorg och skola Sidan öppnas i ett nytt fönster 21 kB, Karolinska Universitetssjukhuset

Rekommendationer för sjukskrivning vid hivinfektion/aids  Socialstyrelsen

border