Diskriminering 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Även om det finns en god kunskap om hiv bland allmänheten riskerar de som lever med hiv att få ett negativt bemötande. De utsätts även för diskriminering och stigmatisering.

Studier visar att samhällets attityder till hiv och de som lever med infektionen har förbättrats. Trots det finns fortfarande problem som bottnar i okunskap och rädsla.

Enligt den nationella strategin (Prop. 2005/06:60) ska insatser riktas för att skapa öppenhet kring hiv och aids. Åtgärder ska även genomföras mot diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv. Det innebär att:

  • regelbundna undersökningar av situationen för personer som lever med hiv ska genomföras,
  • allmänhetens attityder till och beteenden mot personer som lever med hiv ska undersökas, 
  • kunskapen om hur samhället på bästa sätt kan stödja barn och ungdomar som lever med hiv ska öka. Det gäller även barn och ungdomar som har personer som lever med hiv i sin närhet.

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Lagar och riktlinjer

Ny diskrimineringslag och ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen - 2009:01 Faktablad Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att Diskrimineringslagen följs. Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den.

Diskrimineringsombudsmannen, DO Sidan öppnas i ett nytt fönster
Sedan 1 januari 2009 har Jämställdhetsombudsmannen, JämO slagits ihop med de tre andra ombudsmännen mot diskriminering; Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen. Den nya myndigheten heter Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringslag (2008:567)(SFS 2009:526) Sidan öppnas i ett nytt fönster Rixlex
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande.

Regeringskansliets sida om den nya diskrimineringslagen Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I den nya diskrimineringslagstiftningen som gäller från och med den 1 januari 2009 finns det flera nyheter. I samband med den upphör även andra lagar att gälla:

  • Jämställdhetslag (1991:433)
  • lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
  • lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
  • lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
  • lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
  • lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Brottsbalk (1962:700) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Skydd mot olaga diskriminering finns i 16 kap. 9 § i Brottsbalken. 

Inernationella lagar och riktlinjer

Mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Regeringens webbplats om Mänskliga rättigheter

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Länksamling med de större internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster FN
FN:s konvention om Mänskliga rättigheter, The Universal Declaration of Human Rights på engelska. Den finns översatt till över 300 språk och dialekter och är därmed den mest översatta skriften i världen.
Alla översättningar av FN:s konvention om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster FN

Om stigma and diskriminering på UNAIDS sidor om hiv/aids Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS

Strategier mot diskriminering och stigmatisering

HIV - Related stigma, discrimination and human rights violations Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,01 MB, UNAIDS
UNAIDS har tittat på framgångsrika fallstudier i syfte att visa på det mest effektiva sättet att bryta ner stigmatiseringen och diskrimineringen av hiv.

HIV - Related stigma, discrimination and human rights violations  Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 100 kB, UNAIDS
Strategier, exempel på program och forskningsresultat om hur
HIV-relaterad stigmatisering och diskriminering kan minskas.

Senast uppdaterad:  2009-09-22 
border