Personer med injektionsmissbruk 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Enligt nationella strategin ska möjligheterna till lättillgänglig testning för personer med injektionsmissbruk samt information och kvalificerad rådgivning förbättras. Samtidigt bör:

  • ökad uppmärksamhet och insatser riktas mot gruppen i fråga om spridning av hepatit B och hepatit C,

  • den epidemiologiska övervakningen och analysen på området förstärkas,

  • kunskap om smittvägar och hur man skyddar sig mot smitta förbättras i organisationer och personalgrupper som möter personer med injektionsmissbruk. Det handlar om socialtjänsten, kriminalvården, ideella organisationer och andra personalgrupper.

Riskfaktorer

Många som har injicerat droger en längre tid känner väl till riskerna med att dela verktyg.. Bland unga personer saknas dock ofta kunskaper om hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner i högre grad. Data från Stockholms häkten från 2008 visar att två tredjedelar av injektionsmissbrukarna delade sprutor och bara 17 procent använde kondom vid senaste samlaget.

Samlad information om utbyte av sprutor och kanyler för personer som missbrukar narkotika
Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Prevention

Lag om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Sedan den 1 juli 2006 har Sverige en lag som reglerar sprututbytesverksamhet. Syftet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner. 

Föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler (SOSFS 2007:2)  Sidan öppnas i ett nytt fönster 213 kB, Socialstyrelsen
Ett landsting som vill bedriva sprututbytesverksamhet ska i samverkan med den kommun där verksamheten planeras ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ställer vissa krav på bemanning, organisation och rutiner samt återrapportering för att möjliggöra utvärdering. Tillståndet ges för högst två år i taget. 

Förtroende och fri vilja som grund för hälsorådgivningsverksamhetens framgångar Sidan öppnas i ett nytt fönster 2MB, Folkhälsoinstitutet KTL, Finland 
Tvärvetenskaplig utvärderingsstudie i Finland om effektiviteten av smittoförebyggande hälsorådgivningstjänster riktade till personer med injektionsmissbruk.  

Studie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms länSidan öppnas i ett nytt fönster 1,58 MB, Karolinska Institutet
En studie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms län 1 juli 2007 – 31 augusti 2008. 

Informationsmaterial

Affischer "Dela inte verktyg" och "Stoppa hepatit C" Sidan öppnas i ett nytt fönsterKIMB
Affischer från Kunskapscentrum Infektioner Missbruk Beroende, KIMB för att minska spridningen av Hepatit C bland missbrukare. Det är 5 olika motiv som är nedladdningsbara som pdf.

Projekt

Hepatit- och HIV-förebyggande program, Sidan öppnas i ett nytt fönster 726 kB, Läkartidningen
Ett samarbetsprojekt mellan olika myndigheter etablerades i syfte att minimera spridningen av HIV och hepatit bland personer med narkotikaberoende i Uppsala län. Här presenteras resultatet.  

Sprututbytesverksamheterna i Lund och Malmö, tillsynsrapport Sidan öppnas i ett nytt fönster 660 kB; Socialstyrelsen
Tillsynsbesök genomfördes vid sprututbytesmottagningarna i Lund och Malmö i januari 2009. Syftet med tillsynen var att följa upp verksamheternas rutiner och lagenlighet. Här presenteras resultatet.

Häktesprojektet Göteborg Sidan öppnas i ett nytt fönster Hivprevention i Västra Götaland
Häktesprojektet har funnits i Göteborg sedan år 2005. Projektet innebär att uppsökande och fortlöpande erbjuda intagna på häktet med eller utan ett drogmissbruk, provtagning av hepatit och hiv.

Internationellt

DRID Sidan öppnas i ett nytt fönster EMCDDA
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA har sammanställt fem områden där de samlar information. DRID är ett av dem och som står för Drug Related Infectious Diseases. Här finns olika insamlade data från olika länder i samarbete med bland annat EU, ECDC och WHO.  

 

Senast uppdaterad:  2011-08-24 

Mer om personer med injektionsmissbruk 

Nyheter

Statistik

Statistik för hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Lagar och riktlinjer

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Sidan öppnas i ett nytt fönster  1 295 kB, Socialstyrelsen

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60)  Regeringen

Lag om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen

Föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler (SOSFS 2007:2) Sidan öppnas i ett nytt fönster 213 kB, Socialstyrelsen

Särskilda smittskyddsåtgärder för injektionsmissbrukare  Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Utökad möjlighet till drogkontroller i häkte Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

border