Gravida kvinnor 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

I Sverige har antalet fall där överföring av hivinfektion från mor till barn skett successivt sjunkit, huvudsakligen som en följd av behandlingen av den gravida kvinnan med antivirala läkemedel samt användningen av planerat kejsarsnitt vid förlossning.

Numera rör det sig om något enstaka barn som får hivinfektionen under graviditeten eller vid förlossningen. En förutsättning för denna gynnsamma utveckling är givetvis också att man känner till att den gravida kvinnan är hivinfekterad.

Vårdgivaren ska erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, hivinfektion och syfilis. Provtagningen ska erbjudas kvinnan så tidigt under graviditeten att det är möjligt att vidta adekvata medicinska åtgärder i syfte att skydda barnet mot sjukdomen.

I samband med det hälsosamtal och den hälsoundersökning alla asylsökande erbjuds finns också möjlighet att informera om och testa kvinnor i fertil ålder för hiv. Kvinnor som kommer från områden med större spridning av hivinfektion bör särskilt erbjudas hivtest. Dessa kvinnor utgör i dag merparten av de infekterade kvinnorna vid mödravårdsscreeningen.

Riskfaktorer

Infpreg Sidan öppnas i ett nytt fönster Karolinska Universitetssjukhuset
Infpreg är ett kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Informationen vänder sig både till allmänheten och till hälso- och sjukvården.

Sexuell hälsa

Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem Sidan öppnas i ett nytt fönster 466 kB, Socialstyrelsen
Rapporten tar upp vilka insatser som ges till kvinnor som har någon form av missbruk under graviditeten, samt hur tvångsvård enligt LVM tillämpas för dem. Även fortsatta stödinsatser till familjen finns med.

Motiverande samtal för barnmorskor - Stöd vid rådgivning om alkoholvanor Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,9 MB, Folkhälsoguiden
En manual som är framtagen som kurslitteratur för de barnmorskor som går de grundutbildningar i Motiverande samtal (MI) som anordnas inom Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt. 

Prevention

Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13)  Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen
Vårdgivaren ska erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, hiv-infektion och syfilis. 

Graviditet och föräldraskap vid HIV-infektion
 Sidan öppnas i ett nytt fönster 45 kB, Karolinska Universtietssjukhuset
Redan tidigt efter konstaterandet av HIV-infektion kan diskussion om såväl partnerskap som föräldraskap tas upp. Det är viktigt att dessa samtal förs av personal som är väl förtrogen med ämnet.

Hiv under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster Vårdguiden
Tack vare ökad kunskap och behandling överförs inte hivsmitta till fostret om en fungerande hivbehandling ges. Alla gravida kvinnor erbjuds ett hivtest.

Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel, låg virusmängd och elektivt kejsarsnitt är faktorer som radikalt minskar risken för smittöverföring av HIV från mor till barn. Rekommendationerna är framtagna av RAV.

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Kampanjer

World Aids Campaign, WAC Sidan öppnas i ett nytt fönster Ett internationellt samarbetsorgan med frivilligorganisationer för hiv/aids-frågor. Deras fokus ligger på att öka allmänhetens kännedom kring hivfrågor. De har som mål att hålla regeringar ansvariga för de löften som getts, utifrån Declaration of Commitment on HIV/AIDS.

World Aids Day, WAD  Sidan öppnas i ett nytt fönster
Varje år presenterar World Aids Campaign, WAC ett kampanjtema och tar fram material till World Aids Day. Materialet finns som pdf:er på åtta olika språk; engelska, franska, ryska, spanska, portugisiska, mandarin, arabiska och hindi och kan laddas ned gratis.

 

Senast uppdaterad:  2011-08-24 
border