Hepatit 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hepatit orsakas av virus. Hepatit kallas ibland för gulsot och det finns olika varianter av hepatit benämnda A-E.

Hepatit A-E räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

De som fått blod någon gång mellan 1965 och 1991 bör testa sig för hepatit C. Undersökningen är kostnadsfri och görs i första hand på en vårdcentral eller på en privat distriktsläkarmottagning.

Fakta om hepatit

Sjukdomsinformation om hepatit A Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Sjukdomsinformation om hepatit B Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Sjukdomsinformation om hepatit C Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Smittskyddsblad Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad (patient- och läkarinformation) om gonorrè, hepatit, hiv, klamydia och syfilis har getts ut av Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsenheterna Smittskydd Stockholm, Smittskydd Värmland, Smittskydd Kalmar mfl har även översättningar av dem till andra språk som pdf:er.

Dubbelinfektion med hiv och hepatit C Sidan öppnas i ett nytt fönster Hiv-Sverige
Ungefär 20 procent av de hivpositiva i Sverige har även hepatit C. 

Faktablad om följdsjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster Hepatitis C Support Project
Här finns faktablad på engelska om följdsjukdomar.

Provtagning

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen
Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så kallad allmänfarlig infektion. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. 

Föreskrifter om infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen
Vårdgivaren skall erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, hiv-infektion och syfilis.

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Rekommendation för screening av patientgrupper som fått blodtransfusion i Sverige före 1992 141 kB, Sidan öppnas i ett nyt fönster Socialstyrelsen
Rekommendationerna innebär att de personer, som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusion mellan 1965 och 1991, spåras upp och erbjuds screening. Motivet är att vid behov kunna erbjuda vård, eftersom det numera finns en effektiv behandling.

Föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2007:20) Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Sidan öppnas i ett nytt fönster Referensgruppen för AntiVirala medel
Flera nya läkemedel har tillkommit sedan föregående behandlingsrekommendation. Pegylerat interferon alfa-2a är nu godkänt för HBV-behandling och bland ukleosid/nukleotidanalogerna är inte längre lamuvidin ett förstahandsalternativ.

Behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn Sidan öppnas i ett nytt fönster 324 kB, Referensgruppen för AntiVirala medel
Inga nya läkemedel har introducerats inför sista uppdateringen 2008, men behandlingen har individualiserats mer. Nya rekommendationer för transplantation, vaccination och användande av tillväxtfaktorer har tillkommit.

Internetmedicin  Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Sjukskrivningsrekommendationer

Rekommendationer för sjukskrivning vid virushepatiterSidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga vid akut hepatit.

Smittskydd och smittspårning

Anmäl en allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

Senast uppdaterad:  2011-09-16 

Mer om hepatit 

Aktörer

Statistik

Hepatit A Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Hepatit B Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Hepatit C Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Statistik för hepatit A land för land Sidan öppnas i ett nytt fönster Health Grades Inc.

Statistik för hepatit B i världen och USA Sidan öppnas i ett nytt fönster Hepatitis B foundation

Statistik för hepatit C land för land Sidan öppnas i ett nytt fönster Health Grades Inc.

Lagar och riktlinjer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60)  Regeringen

Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, och vissa blodburna sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster 335 kB, Socialstyrelsen

Smittskyddslag (2004:168) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen

Smittskyddsförordning (2004:255) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen

Föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Sidan öppnas i ett nytt fönster 57 kB, Socialstyrelsen

Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning(SOSFS 2005:23) Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13)  Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen

Rekommendationer för sjukskrivning vid virushepatiter Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

border