Personer som säljer eller köper sex  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Enligt den nationella strategin är både säljare och köpare, av sexuella tjänster, oberoende av kön, en riskutsatt grupp, men köparens, vanligen män, beteende utgör det definierade problem som strategin syftar till att förändra.

Studier visar att män som har haft många sexualpartners generellt oftare har erfarenhet av att köpa sex än övriga. Män som köpt sex har också oftare erfarenhet av sexuellt överförda infektioner, men inte nödvändigtvis hiv. Personer som säljer sex har i och med det potentiellt stora antalet sexpartners en ökad risk för att smittas sexuellt av hiv och andra sexuellt överförda infektioner, varpå kunskapen om smittrisker och smittvägar bör förbättras ytterligare hos personer som säljer sex. Ytterligare en riskfaktor är att en del personer med injektionsmissbruk säljer och köper sex.

Prevention

Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 MB, Socialstyrelsen
En kartläggning av vilka metoder och arbetssätt som används i socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och i andra aktörers arbete med personer med erfarenhet av prostitution och med offer för människohandel för sexuella ändamål.

Kännedom om prostitution 2007 Sidan öppnas i ett nytt fönster 378 kB, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har undersökt prostitutionens omfattning och utveckling i Sverige.

Kännedom om prostitution 2003 Sidan öppnas i ett nytt fönster 415 kB, Socialstyrelsen
En undersökning av Socialstyrelsen om prostitutionens omfattning och utveckling och de sociala insatser som bedrivs på lokal nivå. 

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Skr. 2007/08:167 Sidan öppnas i ett nytt fönster 350 kB, Regeringen
Regeringen redogör för sin syn på hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta ska få ökat skydd och stöd. Handlingsplanen fokuserar på den enskilda individens behov och består av fem insatsområden: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad nationell och internationell samverkan och ökade kunskaper.

Prostitutionsenheter

I de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö finns prostitutionsrådgivning i Socialtjänstens regi. Uppsökande arbete sker både som fältarbete i gatumiljö och via Internet. Samtliga storstäder har också verksamheter som riktar sig till köpare av sexuella tjänster, KAST, liksom poliser som arbetar specifikt med prostitution i gatumiljö.

Kast, Göteborg Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kast, Malmö Sidan öppnas i ett nytt fönster

Prostitutions- och Spiralenheten, Stockholm Sidan öppnas i ett nytt fönster

Länsstyrelsen Västerbottens uppdrag inom Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Sidan öppnas i ett nytt fönsterLänsstyrelsen Västerbotten
Utifrån regeringens handlingsplan och regeringsbeslut har Länsstyrelserna fått uppdrag inom fyra områden. Västerbotten har samlad sida med information om detta.  

Sexuell hälsa

Osynliga, synliga aktörer - Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster Sidan öppnas i ett nytt fönster 4,41 MB, RFSL
En rapport utifrån RFSL:s uppdrag av regeringen, inom ramen för Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, att utreda situationen för hbt-personer som säljer och köper sexuella tjänster, eller är utsatta för människohandel. 

I sexualitetens gränstrakter Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 992 kB, Göteborgs stad
En studie av Prostitutionsgruppen Göteborg om ungdomar som säljer och byter sexuella tjänster. Syftet har varit att undersöka vilka faktorer som kan ha betydelse för inträde i byte/försäljning av sexuella tjänster samt att samla in och presentera kunskap kring vägar in i det.  

Sexmänsäljer.se/x Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,9 MB, RFSL rådgivningen Skåne
En rapport av RFSL Rådgivningen i Skåne, som kartlagt mötena med män som säljer sex till andra män. Syftet med rapporten var att öka kunskapen om de män som säljer sex till män via Internet, deras situation och deras behov.

Informationsmaterial

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet Sidan öppnas i ett nytt fönster 211 kB, Regeringen 
Broschyren beskriver sexualbrottslagen.

Senast uppdaterad:  2011-11-18 
border