Press 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hivportalen är Nationella Hivrådets webbplats och administreras av Smittskyddsinstitutet. Det är främst Nationella Hivrådets information som du kan nå via hivportalen.se men även information från andra aktörer som arbetar med hiv, STI och sexuell hälsa nationellt och internationellt. Hivportalen bygger på länkar till andra webbplatser.

Nationella Hivrådets uppgifter

Till Nationella Hivrådets uppgifter hör att följa upp och analysera det som görs i samhället på området, på såväl lokal, regional som nationell nivå. Rådet ska även

  • verka för att skapa öppenhet kring hiv och STI, sexuellt överförda infektioner
  • motverka stigmatisering och diskriminering av hivinfekterade personer och deras anhöriga
  • identifiera utvecklingsbehov.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Nationella Hivrådets sammansättning

Nationella Hivrådet utses av Smittskyddsinstitutets generaldirektör. Rådets ledamöter representerar olika myndigheter, kommuner, landsting och ideella organisationer som på olika vis bedriver arbete för att minska smittspridningen av hiv/STI.

Den 21 februari 2008 utsågs Christer G Wennerholm (m) till ny ordförande i Nationella Hivrådet.

Aktörer som ingår i Nationella Hivrådet

Hiv-Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kriminalvården  Sidan öppnas i ett nytt fönster

Migrationsverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSL Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSU Sidan öppnas i ett nytt fönster

Skolverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

Smittskyddsinistitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster

Socialstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster

Statens folkhälsoinstitut Sidan öppnas i ett nytt fönster

Stiftelsen Noaks Ark Sidan öppnas i ett nytt fönster

Sveriges Kommuner och Landsting Sidan öppnas i ett nytt fönster

Symbol för medlemmar i Nationella Hivrådet

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella Hivrådet tagit fram en symbol för det samlade arbetet med hiv- och STI-prevention i Sverige.

Målsättningen med symbolen är att skapa igenkänning i det samlade nationella arbetet. Symbolen ska kunna användas tillsammans med olika organisationers/ myndigheters egna grafiska profiler och logotyper.

Ladda ner Nationella Hivrådets symbol

Nationell strategi mot hiv/STI

Under våren 2006 antog regeringen den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) . Den tar sin utgångspunkt i de utmaningar som samhället står inför då det gäller hiv/aids och andra STI och de åtaganden som världens länder gemensamt kommit överens om i den deklaration som antogs vid den särskilda sessionen om hiv/aids i FN:s generalförsamling år 2001 (UNGASS). Den styr arbetet i Sverige med hiv/STI.

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Senast uppdaterad:  2011-05-27 

 

border