Vad är HIV?

Information om virussjukdomen HIV

HIV (står för humant immunbristvirus) är ett virus som gradvis bryter ner immunsystemet, vilken är kroppens naturliga försvar mot sjukdomar. Det betyder att en person som är hivpositiv, har svårigheter att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det försvagade immunsystem gör att personer med hiv, som inte får behandling, insjuknar i sjukdomstillståndet aids som kan vara dödligt.

Röda bandet eller Red Ribbon är en symbol för AIDS

Symtom

Symtomen för hiv kan skilja sig åt från person till person, och en del upplever inga sjukdomstecken alls. Då symtomen inte är tillräckligt tydliga för att kunna fastställa en tillförlitlig hiv diagnos på egen hand, är ett hivtest nödvändigt. Det är oerhört viktigt att känna till sitt hälsotillstånd så att man kan fatta hälsosamma beslut och förebygga risken att drabbas av hiv eller sprida viruset vidare, om du redan skulle vara smittad.

Hiv-infektionens sjukdomsförlopp delas in i tre kategorier: akut infektion, kliniskt latent infektion och symtomatisk infektion.

Akut infektion

Cirka två till fyra veckor efter smittotillfället, brukar personer med hiv uppleva influensaliknande symtom. Dessa inkluderar:

• Feber/eller förhöjd kroppstemperatur
• Hudutslag
• Öm hals
• Svullna körtlar
• Huvudvärk
• Diarré
• Magvärk
• Led- och muskelvärk

Symtomen kan pågå från några dagar till 1-2 månader. Vanligast är dock att de avtar efter ett par veckor. Symtomen uppstår genom att kroppens immunförsvar producerar antikroppar för att angripa de hiv-infekterade cellerna. Denna procedur kallas för serokonversion och inträffar vanligtvis 45 dagar efter infektion. På undersidan HIV-symptom kan du läsa mer om symtomen för hiv.

Kliniskt latent infektion

När serokonversionen är över, brukar många uppleva att de mår bättre. En del upplever inga symtom eller komplikationer alls under detta stadie som vanligen pågår under tio års tid. Viruset är dock alltid aktivt, och producerar ständigt nya hiv-infekterade celler som orsakar stor skada på immunsystemet. En person med hiv ska därför alltid skydda sig för att inte föra smittan vidare, även om personen inte skulle känna av några symtom.

Symtomatisk hiv-infektion

Under det tredje stadiet av hiv-infektionen, har immunförsvaret tagit stor skada av virusinfektionen. På grund av det försvagade immunsystemet, löper personen med hiv stor risk att drabbas av så kallade opportunistiska infektioner, det vill säga infektioner som uppstår på grund av ett nedsatt immunförsvar. Vanligtvis skulle kroppen kunna bekämpa dessa infektioner utan större problem, men eftersom immunförsvaret är så pass försvagat, kan infektionerna vara mycket allvarliga.

En person med hiv som drabbas av opportunistiska infektioner brukar diagnostiseras med aids. Vid det här stadiet brukar man påbörja behandling med antivirala läkemedel, om man inte redan gjort det.

Hur överförs HIV?

Hiv-viruset överförs genom direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person. Dessa kroppsvätskor inkluderar:

• Blod
• Sperma
• Försats
• Vaginala vätskor
• Rektala vätskor
• Bröstmjölk vid amning
• Blodtransfusioner av hiv-infekterat blod
• Graviditet/förlossning (viruset överförs till barnet från den infekterade modern)

Provrör med blod

Slidsamlag/analsamlag

Vaginalt och analt samlag utan kondom är två högrisk aktiviteter för smittning av hiv för såväl män som kvinnor. Faktum är att majoriteten av världens hiv-infektioner sker till följd av oskyddat sexuellt umgänge. Viruset kan komma in i kroppen genom snitt och sår (många kan vara mycket små och svåra att upptäcka) men även genom slemhinnorna varför det är viktigt att skydda sig ordentligt.

Oralsex

Hiv-virus kan överföras oralt, så det är alltså inte riskfritt att ha hiv-infekterad sperma/vaginal vätska/blod i munnen. Oralsex anses dock vara en lågriskaktivitet då virusets överlevnadschanser i munnen är relativt små. Oralsex innebär alltså en mindre risk för smitta än penetrativt samlag, om den ena personen är smittad.

Delning av injektionsnålar

Att dela injektionsnålar och andra material för injicering anses vara en högrisk aktivitet. Vid delning av injektionsnålar överförs blodet direkt från en person till en annan vilket gör att personerna som delar nålen löper stor risk att insjukna i hiv om sprutan är infekterad.

Förlossning/graviditet

Det är numer ovanligt att hiv-virus överförs via modern till barnet i Sverige och i övriga industriländer, då man idag har läkemedel som förhindrar fostret från att bli smittad. Infekterade kvinnor blir, under graviditeten, behandlade med läkemedel som minskar virusmängden i blodet vilket i sin tur reducerar chansen för att smittan ska överföras till barnet. Även spädbarn till mödrar med hiv blir behandlade med läkemedel de första sex veckorna efter födseln och ammas inte då bröstmjölken kan föra smittan vidare. Risken för moder-till-barn överföring av hiv är betydligt större i utvecklingsländer.

Blodtransfusion

Risken för att bli smittad av hiv-infekterat blod via blodtransplantationer, blodprodukter, operationer och organ-/vävnadstransplantationer är mycket liten i Sverige eftersom sjukvårdspersonal är väl medveten om risken för smittspridning. Idag genomförs rigorösa tester för att kontrollera att donerat blod/organ/vävnader inte är smittade. Risken för att drabbas på detta sätt var betydligt mer vanligt under det tidiga 1980-talet, när hiv kom till Sverige, då man inte hade lika stor kunskap som man har idag. Blodtransfusioner är dock fortfarande en stor smittkälla av hiv på många andra ställen i världen där man inte har tillräckligt med resurser och kunskap.

Sannolikheten för att drabbas av hiv varierar alltså från person till person, beroende på vilken typ av kontakt man haft och vilka försiktighetsåtgärder man vidtagit. Blod innehåller den högsta koncentrationen av viruset, följt av sperma, vaginala vätskor och bröstmjölk varför oskyddad sexuell kontakt är den vanligaste orsaken till infektion.

Behandling och stöd vid HIV och AIDS

Det finns för närvarande inget botemedel mot hiv eller aids, men det finns flera antivirala läkemedel som gör att den diagnostiserade kan leva ett fullt normalt liv. hiv är inte längre en dödsdom, och med rätt behandling behöver den drabbade inte dö av aids-relaterade sjukdomar. Idag finns cirka 30 olika antivirala läkemedel som bromsar virusproduktionen i blodomloppet vilket gör att immunförsvaret kan återhämta sig. Genom att minska virusmängden i kroppen, minskar även risken för att överföra smittan till andra.

Antivirala läkemedel

Personer med hiv eller aids brukar ordineras kombinationsbehandling, det vill säga behandling med flera olika antivirala läkemedel. En sådan kombinationsbehandling kallas för högaktiv antiretroviral behandling (HAART). Behandlingen verkar genom att hämma virusproduktionen samt återställa mängden CD4+ T-celler som angrips av hiv-viruset. Som med alla läkemedel, kan biverkningar förekomma vid behandling med antivirala läkemedel.

Behöver du stöd?

För den som behöver stöd, finns flera organisationer och stödgrupper som riktar sig till personer som lever med hiv. Genom dessa kan hivpositiva träffa andra personer som befinner sig i samma livssituation, och dessutom ta del av utbildningar, föreläsningar och aktiviteter. Det finns även stödgrupper och kurser som riktar sig till närstående till hivpositiva.

Stödgrupper och organisationer

NoaksArk
http://noaksark.org

Hiv-Sverige
http://www.hiv-sverige.se

Posithiva Gruppen
http://www.posithivagruppen.se

Stöd för de som lever med HIV och AIDS