Primär och sekundärprevention 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

FoU (Forskning och utveckling) handlar bland annat om att utveckla interventioner och strategier som syftar till att förebygga vidare spridning av hiv och STI.

Dessa interventioner och strategier delas ofta in i primärprevention respektive sekundärprevention.

Primärprevention
Med primärprevention menas insatser som riktas till bredare grupper redan innan någonting har hänt.Till exempel kampanjer som vänder sig till många. Ett annat är det förebyggande arbete som sker inom ramen för skolans sex- och samlevnadsarbete.

Sekundärprevention
Med sekundärprevention menas insatser som sätts in när något redan inträffat. När det gäller hiv och STI handlar sekundärprevention bland annat om rådgivning inom vården samt om att nå och undersöka personer som varit utsatta för smitta. Forskning och utveckling av effektiva strategier för allt preventionsarbete är grundläggande för att kunna nå de mål som finns om att minska spridningen av hiv och STI i samhället.

Ungdomar och unga vuxna

Preventing hiv/AIDS in young people Sidan öppnas i ett nytt fönster 468 kB , UNAIDS
Rapporten innehåller evidensbaserade rekommendationer för beslutsfattare, programförvaltare och forskare i syfte att styra arbetet mot att uppfylla FN: s mål om hiv/aids och ungdomar.

Ungdomars sexuella hälsa - internationella kunskapssammanställningar och svenska erfarenheter av förebyggande arbete Sidan öppnas i ett nytt fönster 515 kB, Socialstyrelsen
Rapporten bygger på sammanlagt sju internationella kunskapsöversikter. Den visar att ungdomar och unga vuxna är den mest centrala åldersgruppen för förebyggande insatser. Skolan är en viktig arena för att kunna nå yngre ungdomar och tydligt utformad undervisning bidrar till minskat risktagande hos ungdomar.

Ta ingen skit Sidan öppnas i ett nytt fönster 259 kB, Falu kommun
Erfarenheter från ett arbete mot sexuella trakasserier bland elever på mellanstadiet i Falu kommun. Syftet med projektet var att utforma, genomföra och utvärdera en intervention i Falu kommuns grundskolor med syfte att förebygga sexuella trakasserier.

Män som har sex med män

Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 320 kB, Socialstyrelsen
En sammanfattning av och diskussion utifrån sex internationella kunskapsöversikter. Finns även på engelska på Socialstyrelsens webbplats.

Säkrare sex i sexfrekventa kommersiella lokaler – för män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 644 kB, RFSL Rådgivningen Skåne 
Studien ger en kortfattad kartläggning över hur det i dagsläget ser ut i några sexfrekventa lokaler efter det att lagen (SFS 1987:375) mot så kallade bastuklubbar och andra liknande verksamheter upphävdes 1 juli 2004 (SFS 2004:168). Detta för att ta reda på vilka möjligheter till säkrare sex som erbjuds inom dessa lokaler två år efter att lagen har upphävts.

In sex we trust Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 575 kB, RFSL
En studie gjord av RFSL tillsammans med NMA. Studien ger en djupare förståelse för vad som hindrar och framför allt vad som motiverar män som har sex med män att använda kondom vid anala samlag.

HIV health promotion and men who have sex with men (MSM) Sidan öppnas i ett nytt fönster 2 571 kB, EPPI-Centre 
En systematisk genomgång av forskning av betydelse för utvecklingen och genomförandet av effektiva och lämpliga åtgärder i det förebyggande arbetet.

Hiv och personer med hivinfektion

HIV prevention with people living with HIV Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 691 kB, International HIV/AIDS Alliance
En vägledning i det preventiva arbetet, där vikten av att involvera personer som lever med hiv i arbetet understryks.

Intensifying HIV prevention Sidan öppnas i ett nytt fönster 3 895 kB, UNAIDS
UNAIDS:s dokument innehåller specifika åtgärder som krävs i arbetet mot hiv, hur preventionen kan intensifieras och vilka gemensamma krafttag som kan åstadkommas.

Practical guidelines for intensifying HIV prevention Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 713 kB, UNAIDS
Praktisk vägledning för hur det hivpreventiva arbetet kan intensifieras.

Oönskade graviditeter

Att förebygga oönskade graviditeter Sidan öppnas i ett nytt fönster 495 kB, Socialstyrelsen
Kartläggning, beskrivning och analys av verksamheters arbete med unga och unga vuxna.

Senast uppdaterad:  2009-09-23 

Mer om primär och sekundärprevention 

border