Nationella planer och vägledningar 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hiv/STI

Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, och vissa blodburna sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster 335 kB, Socialstyrelsen
Strategin anger den nationella inriktningen för kommunikationen och tydliggöra hur olika aktörers kommunikationsinsatser ska samverka. Utifrån strategins inriktning kan konkreta handlingsplaner för kommunikation för de olika riskutsatta grupperna utvecklas på nationell, regional och lokal nivå.

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention - med fokus på ungdomar och unga vuxna Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 692 kB, Socialstyrelsen
Handlingsplanen har tagits fram för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för ungdomar och unga vuxna. Handlingsplanen föreslår viktiga och nödvändiga åtgärder för att minska den pågående klamydiaepidemin och har fokus på att stärka det tvärsektoriella, förebyggande arbetet.

Att förebygga hiv och STI bland ungdomar och unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Vägledningen visar att hälso- och sjukvårdens arbete bör ske i samverkan med andra och att planering för detta behöver ingå i arbetsuppgifterna. Den försöker även belysa förutsättningarna för samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården som två viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överfröda infektioner, samt sexuell hälsa.

Barn och ungdomar med hiv – riktlinjer för barnomsorg och skola Sidan öppnas i ett nytt fönster 21 kB, Landstinget i Kalmar
Ett material från hiv-teamet för barn och ungdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, reviderad upplaga 2008.

Rekommendationer för sjukskrivning vid hivinfektion/aids Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga vid avancerad hivinfektion.

Rekommendationer för sjukskrivning vid herpesinfektion Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga vid svårare herpesinfektion.

Rekommendationer för sjukskrivning vid virushepatiterSidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga vid akut hepatit.

Rekommendation för screening av patientgrupper som fått blodtransfusion i Sverige före 1992 141 kB, Sidan öppnas i ett nyt fönster Socialstyrelsen
Rekommendationerna innebär att de personer, som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusion mellan 1965 och 1991, spåras upp och erbjuds screening. Motivet är att vid behov kunna erbjuda vård, eftersom det numera finns en effektiv behandling.

Föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2007:20) Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS  2005:12) Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Sveriges elva folkhälsomål Sidan öppnas i ett nytt fönster Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan. Målområde 7 omfattar skydd mot smittspridning och målområde 8 omfattar sexualitet och reproduktiv hälsa

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB,  Socialstyrelsen
Patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom har rätt till kostnadsfria läkemedel samt kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Sprututbyte

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Sidan öppnas i ett nytt fönster  1 295 kB, Socialstyrelsen
Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. Riktlinjerna omfattar ett 50-tal rekommendationer för socialtjänst och hälso- och sjukvård..

Föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler (SOSFS 2007:2)  Sidan öppnas i ett nytt fönster 213 kB, Socialstyrelsen
Ett landsting som vill bedriva sprututbytesverksamhet ska i samverkan med den kommun där verksamheten planeras ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ställer vissa krav på bemanning, organisation och rutiner samt återrapportering för att möjliggöra utvärdering. Tillståndet ges för högst två år i taget.

Migration

Nationell samsyn kring första tiden i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster 354 kB, Migrationsverket
Dokumentet innehåller principer som lägger grunden till det förslag till nationell samsyn kring nyanlända, inklusive asylsökande. Genom att applicera principerna i mer konkreta sammanhang ökar möjligheterna för en fortsatt och positiv utvecklingsprocess inom området hälsa och den första tiden i Sverige.

Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn (SOSFS 1989:20) Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Smittskydd

Föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Sidan öppnas i ett nytt fönster 57 kB, Socialstyrelsen

Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning (SOSFS 2005:23) Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Gravida kvinnor

Föreskrifter om infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen 

Oönskade graviditeter

Socialstyrelsens föreskrifter om abort (SOSFS 2009:15) Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Den 1 november 2009 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om abort i kraft. De ställer krav på att vårdgivarens ledningssystem kompletteras med särskilda rutiner på området, för att säkra vårdens kvalitet. Föreskrifterna är anpassade till ändringarna i abortlagen, vilka  innebär att en kvinna inte behöver vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att få genomgå abort.

Föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) Sidan öppnas i ett nyt fönster 98 kB, Socialstyrelsen
Man måste ha fyllt 25 år för att ta beslutet att sterilisera sig. Vägras sterilisering, prövas frågan hos Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen kan också lämna tillstånd för personer som fyllt 18, men inte 25 år.

Senast uppdaterad:  2009-10-29 

 

border