Lagar i Sverige 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hiv/STI

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I propositionen redovisas en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta förändring (SOU 2004:13) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Huvuddelen av utredningens förslag sammanfattas i form av ett förslag till nationell handlingsplan för samhällets insatser mot hiv/STI. Utredningen konstaterar att de största bristerna i samhällets insatser mot hiv/STI ligger i de strukturella frågorna och handlingsplanen är ett försök att åstadkomma en bättre mobilisering av samhällets samlade resurser genom att skapa en slagkraftig statlig struktur för planering, uppföljning och implementering av nödvändiga insatser.

Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Mål för folkhälsan (Prop. 2002/03:35) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Det övergripande målet föreslås vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Patientdatalag (2008:355) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Lagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

Patientskadelag (1996:799) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Lagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

Socialtjänstlag (2001:453) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I socialtjänstlagen regleras socialtjänstens mål. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället.

Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet (2003:192) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Lagen reglerar samverkan mellan kommuner och landsting.

Offentlighets- och sekretesslag (Prop. 2008/09:150) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) är en omarbetning av sekretesslagen. Lagen innebär inga förändringar av sakinnehållet utan syftet har varit att göra den mer lättförståelig och lättillgänglig. För att det ska bli lätt att jämföra den nya lagen med sekretesslagen har två jämförelsetabeller bifogats propositionen 2008/09:150 som kan användas som hjälp i sökandet efter var sekretesslagens bestämmelser placerats i den nya lagen.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Smittskydd

Smittskyddslag (2004:168) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. I lagen ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder.

Smittskyddsförordning (2004:255) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
I förordningen ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen.

Arbetsmiljölag (1977:1160 Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Arbetsmiljölagen har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen gäller även för den som genomgår utbildning.

Diskriminering

Lag om förbud mot diskriminering (2003:307) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Lagen har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Oönskad graviditet

Abortlag (1974:595) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Abortlagen innebär att kvinnan ska kunna få abort på egen begäran om aborten sker före utgången av graviditetsvecka 18 och efter tillstånd från Socialstyrelsen om aborten genomförs senare i graviditeten.

Abort i Sverige (SOU 2005:90) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Enligt den svenska abortlagen får abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utredningen föreslår att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna.

Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter (Prop. 2006/07:124) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I likhet med vad som gäller beträffande övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet.

Steriliseringslag (1975:580) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Reglerar bestämmelser kring sterilisering.

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. Sidan öppnas i ett nytt fönster Lagen.nu
Sidan innehåller information om de ändringar som gjorts i lagen.

Injektionsmissbruk

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum
Lagen reglerar möjligheten att under vissa förutsättningar vårda en vuxen missbrukare mot dennes vilja. Tvångsvårdens syfte är att motivera missbrukaren att frivilligt medverka i fortsatt behandling och stöd för att komma ifrån missbruket.

Lag om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Den 1 juli 2006 trädde en lag i kraft som reglerar sprututbytesverksamhet. Syftet är att förebygga spridning av hiv-infektion och andra blodburna infektioner bland injektionsmissbrukare.

Migration

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
I lagen finns bestämmelser om landstingens skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar.

Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.(2008:347) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande (1996:1357) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Förordningen innehåller bestämmelser om statlig ersättning till landsting, kommuner och apotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt kostnader för tandvård och receptförskrivna läkemedel som de har för vissa utlänningar.

Förordning om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (1994:362) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
I förordningen finns bestämmelser om statlig ersättning för hälso- och sjukvård m.m.

Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (1990:927) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen
Förordningen tar bland annat upp hälso- och sjukvårdskostnader.

Sexualbrott

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I skrivelsen beskrivs hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta ska få ökat skydd och stöd.

Sexualbrottslagstiftning (SOU 2004/05:45) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I propositionen presenteras förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Förslagen syftar till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten.

Senast uppdaterad:  2009-08-21 

 

border