Internationella lagar och riktlinjer 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Strategier för det internationella arbetet

Rätten till en framtid - Policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete Sidan öppnas i ett nytt fönster 10,7 MB, Regeringen
Policyn syftar till att skapa en grundläggande plattform för Sveriges internationella agerande på hiv- och aidsområdet. Målet med policyn är minskad utsatthet för hiv och aids och ökade möjligheter till ett värdefullt liv för de grupper som främst drabbas.
Policyn på engelska Sidan öppnas i ett nytt fönster 2,0 MB, Regeringen

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Dokumentet redovisar Sveriges regerings positioner och strategiska områden inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Utgångspunkten för det internationella arbete på detta område är resultaten från FN:s internationella konferenser och regeringens proposition om gemensamt ansvar .

Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (Prop. 2002/03:122) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
I propositionen presenterar regeringen Sveriges politik för global utveckling vars mål föreslås vara att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden.

Strategi för RFSL:s internationella arbete Sidan öppnas i ett nytt fönster 145kB, RFSL
Eftersom Sverige har lång erfarenhet av att arbeta för HBT personers mänskliga rättigheter och för att motverka olika former av diskriminering är det viktigt att hjälpa enskilda och organisationer i andra länder. Det internationella arbetet bygger på ett personligt engagemang. I dag är ett fåtal personer engagerade och förbundets strävan är därför att bredda det internationella arbetet.

Övriga riktlinjer som styr det internationella arbetet

FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Artikel 22 i FN:s konvention tar upp ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,1 MB, Regeringskansliet
Boken innehåller de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna.

Barnkonventionen Sidan öppnas i ett nytt fönster Barnombudsmannen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Artikel 6 handlar om barnets fysiska hälsa och om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

FN:s Milleniemål Sidan öppnas i ett nytt fönsterRegeringen
Millenniedeklarationen slår fast att global utveckling kräver en helhetssyn. Insatser för fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa, fred, säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati hör ihop. För att förverkliga deklarationens intentioner utformades åtta så kallade millenniemål som är mätbara och tidsbundna. Under målen finns arton delmål samt ett antal mätindikatorer.

Senast uppdaterad:  2009-08-28 

 

border