Sex, unga och klamydia 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Den 22-23 oktober 2009 hölls en nationell konferens med fokus på verktyg och arenor för klamydiaprevention.

Målgruppen var personal inom hälso- och sjukvården och skolan, politiker och beslutsfattare inom kommuner och landsting, informatörer, tjänstemän inom statliga myndigheter och SKL samt ideella organisationer.

Konferensen arrangerades av Socialstyrelsen, Nationella Hivrådet och Skolverket.

Dokumentation

Här finns dokumentation i form av videoinspelningar och föredragarnas presentationer. För att kunna se filmerna krävs att du har Windows Media Player. Presentationerna är sparade som pdf-filer.

Föreläsningar

_________________________________________________________

En fråga om folkhälsa
Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen
Helén Ängmo, överdirektör, Skolverket
Jens Boman, smittskyddsläkare, Västerbotten och läkare, Smittskyddsinstitutet

Lars-Erik Holms presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Holm
Jens Bomans presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Ängmo 
Boman del 1, del 2
_________________________________________________________

En sammanhållen struktur för det preventiva arbetet - nationell handlingsplan för klamydiaprevention
Maria Larsson, äldre- och  folkhälsominister, Socialdepartementet
Viveca Urwitz, Socialstyrelsen
Agneta Nilsson, Skolverket

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention - med fokus på ungdomar och unga vuxna  1 692 kB, Socialstyrelsen

Viveca Urwitz presentation  Sidan öppnas i ett nytt fönster  Larsson
Agneta Nilssons presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 6,23 MB Nilsson 
Urwitz del 1, del 2 
_________________________________________________________

En väv av olika perspektiv - sex- och samlevnadsundervisningens utveckling och utmaningar
Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Agneta Nilsson, Skolverket

Agneta Nilssons presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 4,1 MB Bertil Östberg
Agneta Nilsson del 1, del 2
_________________________________________________________

Hur ska vi förebygga oönskade graviditeter? - förslag från regeringens arbetsgrupp
Anders Milton, ordförande i arbetsgruppen

Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet Sidan öppnas i ett nyt fönster Regeringen

Milton del 1del 2 
_________________________________________________________

Implementering av nya arbetssätt - utmaningar
Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting
Karin Guldbrandsson, Statens folkhälsoinstitut

Göran Stiernstedts presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster  Stiernstedt
Karin Guldbrandssons presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster  Guldbrandsson
_________________________________________________________

Internationell utblick - epidemiologi och insatser i andra länder
Marita van de Laar, ECDC
Margareta Forsberg, Socialstyrelsen (Margareta Forsberg nämnde även den aktuella ungdomsstudien UNGKAB-09. För presentation, se seminariet "Alkohol och risktagande".)

Marita Laars presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster van de Laar
Margareta Forsbergs presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Forsberg del 1, del 2
_________________________________________________________

Rätt information vid rätt tillfälle - nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv/STI
Christer G Wennerholm, Nationella Hivrådet
Karin Rågsjö, Socialstyrelsen

Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, och vissa blodburna sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster 335 kB, Socialstyrelsen

Christer Wennerholms presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Wennerholm
Karin Rågsjös presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Rågsjö
_________________________________________________________

Skolsköterskans roll i det preventiva arbetet
Susanne Lingefjärd Hedqvist, skolsköterska, Angereds gymnasium och ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor

Susanne Hedqvists presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 7 MB Hedqvist del 1, del 2 
_________________________________________________________

Återkoppling och diskussion
Socialstyrelsen tar emot råd, tips och önskemål om vilket ytterligare stöd vården och skolan behöver för implementering.
Viveca Urwitz och Anders Tegnell, Socialstyrelsen

Diskussion 

Seminarier

_________________________________________________________

Att fånga kritiska moment och motiverande samtal i praktiken
Hur reagerar ungdomar när de får ett negativt hiv-test? Kan deras reaktioner öppna för fördjupad rådgivning? Vad är riskfaktorer för återsmitta? Hur kan motiverande samtal användas i t ex smittspårning för att fånga tillfällen till samtal?
Monica Christianson, Umeå universitet
Jens Boman, smittskyddsläkare, Västerbotten
Karin Edgardh, specialistläkare och överläkare, Sexualmedicinskt Centrum i Göteborg

Jens Bomans presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster  
Karin Edgardhs presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 5,9 MB .
_________________________________________________________

Att tala så att alla känner sig inkluderade
Om att tala så att alla känner sig tilltalade. Hur ska man forma budskap och insatser till olika målgrupper? Hur ska man tala för att inte exkludera vissa grupper eller personer i t.ex. sex- och samlevnadsundervisningen i skolan eller hur man organiserar det preventiva arbetet?
Maria Ahlsdotter, Järva ungdomsmottagning
Linda Leveau, projektledare, Malmö stad

Linda Leveaus presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 2,3 MB
_________________________________________________________

Den svåra pedagogiken kring kondom
När ska kondomen på? Hur får man den att sitta på hela samlaget? Vilka är svårigheterna kring det här? Vad har pojkar för rädslor?
Daniel Foxhage, socionom och sexualupplysare och Olle Waller, sexualupplysare, Lafa

Daniel Foxhages presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster Del 1, del 2
Olle Wallers presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster   
_________________________________________________________

Hur når vi alla ungdomar - en vägledning för mottagningar som möter unga
Hur når vi alla ungdomar? Det handlar både om verksamheten och uppdraget. Hur fungerar samverkan mellan ungdomsmottagningen och skolhälsovården, Karlstad som exempel.
Monica Ideström, Socialstyrelsen
Kathrin Mörtel, verksamhetschef, Karlstad och Hammarö kommuns skolhälsovård

Att förebygga hiv och STI bland ungdomar och unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer  957 kB, Socialstyrelsen

Monica Ideströms presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster
Kathrin Mörtels presentaion Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,8 MB  
_________________________________________________________

Klamydiatestning och rådgivning för "Internet-generationen"
Vad säger erfarenheterna om Internettestning av klamydia? Hur påverkar det möjligheterna till rådgivning? Vilka skillnader finns i provtagningsaktivitet och klamydiaförekomst i olika landsting?
Hélène Englund, Socialstyrelsen
Björn Herrmann, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Karin Stenqvist, smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen

Hélène Englunds presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster
Karin Stenqvists presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster  
_________________________________________________________

Om alkohol och risktagande
Vad vet vi om alkoholens betydelse för ungdomars risktagande?
Paula Liljeberg, sektionschef och överläkare, Maria Ungdom - Beroendecentrum
Under seminariet berättade även Margareta Forsberg, Socialstyrelsen, om den aktuella ungdomsstudien UngKAB -09.

Margareta Forsbergs presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster
_________________________________________________________

Reflektion - inte rådgivning
Patienten i centrum är en självklar utgångspunkt. Vad är det då som karaktäriserar patientcentrerad metod och hur har arbetet kring patientcentrerad metod utvecklats inom vården?
Charlotte Hedberg, allmänläkare
Astri Brandell Eklund, allmänläkare, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Astri Brandell Eklunds presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster  
_________________________________________________________

Smittspårning - ett effektivt verktyg i klamydiaprevention
Diskussion kring Socialstyrelsens smittspårningshandbok, erfarenheter av att utbilda och "certifiera" smittspårare och skillnader i smittspårningspraktik och tvångsundersökningar av klamydiakontakter.
Torsten Berglund och Anders Alexandersson, Socialstyrelsen
Anders Österlund, smittskyddsläkare Norrbotten

Sammanfattande rapport av utvärderingen av smittspårningen efter den nya lagens ikraftträdande Sidan öppnas i ett nytt fönster 29 kB

Smittspårning vid allmänfarlig sjukdom - underlag för muntliga besöksfrågor Sidan öppnas i ett nytt fönster 12 kB

Smittspårning vid allmänfarlig sjukdom - underlag för journalgenomgång Sidan öppnas i ett nytt fönster 12 kB

Torsten Berglunds presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster
Anders Alexanderssons presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster   
Anders Österlunds presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,7 MB  
_________________________________________________________

Vad vet vi om STI och kampanjer?
Vad vet vi om betydelsen av kampanjer för att påverka människors beteende? Vad vet vi om vilka budskap som fungerar? Hur formulerar man svåra budskap? Här har dokumentationen inte kommit in ännu.
Karin Rågsjö, Socialstyrelsen
Anna Quennerstedt, copy Forsman & Bodenfors

.
_________________________________________________________

Vilka kompetenser är viktiga att utveckla hos eleverna?
Vilka kompetenser är viktiga att utveckla hos eleverna genom undervisning i sexualitet och samlevnad? Hur ser den utbildning ut som ska utveckla dessa kompetenser hos såväl lärare som elever?
Maria Wester, Umeå universitet        
Anita Wallin och Magnus Hermansson Adler, Göteborgs universitet

Maria Westers presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,8 MB  Del 1, del 2 
Anita Wallins och Magnus Hermanssons presentation Sidan öppnas i ett nytt fönster

Program för konferensen

Sex, unga och klamydia

Kompletteringar till tidigare program

Windows Media Player

På Microsofts webbplats kan du ladda ner spelaren gratis.

Windows Media Player Sidan öppnas i ett nytt fönster 
Windows Media Player för Mac Sidan öppnas i ett nytt fönster 

Senast uppdaterad:  2009-11-05 
border