Bidrag 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hos nedan aktörer är möjligt att söka bidrag för olika projekt och verksamheter som rör hiv/STI-området. Listan är ett försök att täcka upp de huvudsakliga aktörerna, även om den inte är komplett.

Myndigheter

Arvsfondsdelegationen Sidan öppnas i ett nytt fönster
Fördelar medel ur Arvsfonden. Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionshinder.

Brottsoffermyndigheten Sidan öppnas i ett nytt fönster
Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att fördela medel till forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Medel fördelas främst till projekt som pågår under högst tre år. Medel till konferenser, temadagar och liknande beviljas inte.

Kriminalvården Sidan öppnas i ett nytt fönster
Kriminalvården delar ut bidrag, som i första hand går till organisationer som arbetar med att förbereda Kriminalvårdens klienter inför deras frigivning eller som arbetar med stödjande insatser efter frigivningen. Statsbidrag utgår inte till programverksamhet eller verksamhet som finansieras på annat sätt.

Skolverket Sidan öppnas i ett nytt fönster
Hos Skolverket kan både kommunal och fristående skolverksamhet från förskola upp till vuxenutbildning, till organisationer och i vissa fall till landsting och enskilda verksamheter ansöka om bidrag.

Socialstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster
Bidrag betalas ut efter ansökningsförfarande till arbete att förebygga spridning av hiv och aids och andra sexuellt överförda infektioner, STI. Bidragen kan sökas av landsting, regioner, kommuner och ideella organisationer på riksnivå som arbetar med dessa frågor samt frågor som rör konsekvenserna för samhället och den enskilde. I vissa fall fördelas även projektmedel till kunskapsutveckling inom området hiv/STI-prevention.

Ungdomsstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster
Ungdomsstyrelsen fördelar bidrag till ideella organisationer för bland annat jämställdhetsprojekt,  kvinnors organisering, till organisationer som arbeter mot rasism och intolerans eller för homo- och bisexuella samt transpersoner liksom till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering.

Organisationer och stiftelser

Forum Syd Sidan öppnas i ett nytt fönster
Forum Syd förmedlar ekonomiska bidrag från Sida till organisationers utvecklingsprojekt och informationsprojekt.

Famna Sidan öppnas i ett nytt fönster
Famna är en riksorganisation för vård och social omsorg.
Överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra allmännyttiga ändamål.

Stiftelsen läkare mot aids forskningsfond Sidan öppnas i ett nytt fönster
Stöder svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS.

 

Senast uppdaterad:  2009-09-03 

Mer om bidrag 

Publikationer

border