Sen HIV-diagnos för hälften av smittofallen i Europa

Enligt en ny rapport, framtagen av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och World Health Organization (WHO), ökar antalet nya HIV-fall i Europa.

En anledning sägs vara att många får en sen HIV-diagnos, närmare bestämt 51% av fallen. Det innebär att dessa människor får diagnosen när hivinfektionen redan påverkat immunförsvaret vilket gör att de löper större risk att utveckla AIDS. Personer över 50 utgör störst riskgrupp att drabbas.

Sen HIV-diagnostisering – en stor hälsofara

Människor som diagnostiserats med en sen HIV-infektion löper en tiofaldig risk att dö inom samma år de fått diagnosen jämfört med de som diagnostiserats tidigt. Det uppskattas även att de som får en diagnos sent har en livslängd som är minst tio år kortare än den patient som påbörjar sin behandling i ett tidigare skede.

En sen HIV-diagnos får inte bara negativa påföljder för den enskilde individen. Odiagnostiserade HIV-fall har även en negativ inverkan på folkhälsan då människor med sen HIV-diagnos löper större risk att föra över smittan till andra genom oskyddat samlag. Detta eftersom man är mer sannolik att utelämna skydd jämfört med de som vet om att de är HIV-positiva.

Låg medvetenhet om HIV

En anledning till att allt fler får en sen HIV-diagnos kan härledas till att många saknar kunskap om HIV och hur viruset smittar. Ungdomar är särskilt utsatta för infektion då många väljer att engagera sig i högriskaktiviteter såsom oskyddat sex. Detta eftersom många har en dålig uppfattning om den egna risken att smittas.

Uppmuntran till åtgärder

För att tackla problemet uppmanar ECDC och WHO samtliga länder inom EES-området att vidta åtgärder. Interventioner såsom förebyggande behandling, regelbunden testning av riskgrupper samt omedelbar diagnos och behandling till HIV-sjuka ska erbjudas i större utsträckning för att minska antalet sena HIV-diagnoser i Europa.

För att öka medvetenheten kring HIV och AIDS, uppmanas även vårdpersonal belysa de risker som är förknippade med hivrelaterade sjukdomar. Även en rutinmässig utdelning av HIV-tester uppmuntras för att normalisera hivtestning.